top of page

Rev. 30.05.2018

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Friva AS i profesjonelle og forbrukerkjøp

 

 

 1. GENERELLE BESTEMMELSER

  1. Disse salgsbetingelser gjelder for alt salg fra Friva AS

  2. Salgsbetingelsene gjelder foran alle andre betingelser, dersom ikke annet er uttrykkelig og skriftlig avtalt.
    

 2. TILBUD

  1. Prisene er gyldig i 1 - én måned - fra tilbudsdato, dersom ikke annet er avtalt

  2. Alle priser er enhetspriser i NOK eks. mva, dersom ikke annet er avtalt

  3. Alle enhetspriser forutsetter tilbudets totale kvantum i en leveranse.
    

 3. ORDREBEKREFTELSER

  1. Kunden er alltid ansvarlig for å kontrollere ordrebekreftelsen.
   Dersom kunden vil gjøre innsigelser mot ordrebekreftelse, må dette gjøres skriftlig og uten ugrunnet opphold. Dersom innsigelser ikke fremsettes uten ugrunnet opphold, har kunden akseptert ordrebekreftelsen.

  2. Muntlige opplysninger eller avtaler er kun bindende for Friva AS dersom disse blir gjentatt skriftlig. Hvis ordrebekreftelsen avviker fra salgs- og leveringsbetingelsene, er det ordrebekreftelsen som gjelder

  3. Friva AS har intet ansvar for at produktet kan anvendes slik kjøper forutsetter, dersom ikke Friva AS har fått klar og tilstrekkelig informasjon om at produktet skal brukes til bestemte formål. Er varen tilvirket etter kjøpers instruksjoner, eller noen som handler på vegne av kjøper, bærer kjøper risikoen for varens anvendelighet
    

 4. MÅLANGIVELSE

  1. Alle mål oppgis i bredde x høyde.

  2. Glassmål regnes som eksakte glassmål i mm, dersom ikke annet er spesifisert.

  3. Mål på vinduer og dører er alltid utvendige karmmål, dersom ikke annet framgår.
    

 5. ARBEIDSUNDERLAG – TEGNINGER OG MALER

  1. Tegnede maler og målsatte tegninger aksepteres etter gjennomsyn og godkjenning, når de er utført med skarp blyant/pennestrek på kalkèrpapir, kraftpapir eller stiv kartong.

  2. I tilfeller hvor den tegnede streken er supplert med korreksjoner i form av tekst vil ikke malunderlaget bli akseptert.

  3. Papirunderlag skal være rullet sammen IKKE brettet. Brettede maler aksepteres ikke.

  4. I tilfeller hvor fasongen inneholder buer bestående av flere sammenfallende radier aksepteres maler etter gjennomsyn. Mal utføres i stiv kartong med rene kanter for fotografering og digitalisering.

  5. Friva AS debiterer kunden et tilretteleggingsgebyr tilsvarende kr 300,- per malunderlag.
    

 6. RETTEFRIST

  1. Ordre kan kun endres eller annulleres før rettefrist er utløpt, eller der denne fristen ikke er påført, innen rimelig tid etter mottatt ordrebekreftelse og før produksjon igangsettes. Dersom endring skjer utenom dette vil utgifter i forbindelse med endring eller annullering debiteres kjøper.

  2. Ved endringer har Friva AS krav på forholdsmessig forlengelse av leveringstider.
    

 7. UTFØRELSE

  1. De leverte produktene utføres i alminnelig håndverksmessig kvalitet som fabrikkproduksjon.

  2. Profileringer, detaljkonstruksjoner og materialvalg er den til enhver tid gjeldende standard for produsent. Avvik skal, for å være gjeldende, være notert på Frivas ordrebekreftelse..

  3. Ved etterbestillinger oppgis tidligere ordre- eller fakturanummer for å sikre identisk konstruksjon.

  4. Utvendig dugg kan under enkelte værforhold forekomme på glass med høy isolasjonsevne. Dette skyldes det lave varmetapet, og er ikke reklamasjonsårsak Det vises for øvrig til Glass og Fasadeforeningens anbefalinger og normer, samt Norsk Dør og Vinduskontroll.
    

 8. PRODUKTANSVAR

  1. Friva AS er ikke ansvarlig for skade forvoldt av det solgte:

   1. På fast eiendom eller løsøre som inntreffer mens det solgte er i kjøperens besittelse.

   2. På produkter som er framstilt av kjøperen, eller på produkter hvor disse inngår, eller for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av det solgte forårsaker.

  2. Friva AS er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

  3. Hvis tredjemann fremsetter krav mot en av partene om erstatningsansvar, i henhold til ovennevnte punkt, skal denne parten straks underrette den andre om dette.

  4. Friva AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav som er reist mot en av dem på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det solgte.
    

 9. LEIEPRODUKSJON
   1. All leieproduksjon skjer på kundens risiko og regning
   

 10. LEVERING / FORSENDELSE

  1. Levering anses skjedd når kunden har fått varsel om at varen kan hentes. Risikoen går over på kunden fra samme tidspunkt.

  2. Forsendelse skjer med transportmidler som, hvis ikke annet er avtalt, ordnes av Friva AS.

  3. Kunden skal gi skriftlig beskjed i god tid dersom transporten ikke kan gjennomføres slik Friva AS har angitt. Kunden skal underrette Friva AS om når transporten kan gjennomføres.
    

 11. LEVERINGSTIDSPUNKT

  1. Levering skjer i henhold til det angitte tidspunkt på ordrebekreftelsen.

  2. Det tas forbehold om force majeure, lockout, transporthindringer, maskinhavari, material- og fabrikasjonsfeil, og forsinkelser av råmaterialer som er nødvendige til framstilling av varen, streik og andre hindringer Friva AS ikke råder over. Råvaremangel og leveringssvikt fra Friva AS sine leverandører fritar også Friva AS for ansvar

  3. Forsinkelser berettiger ikke kjøper til å heve kjøpet.

  4. Uansett hva som måtte være anført i avtalen regnes leveringstid alltid fra det tidspunkt hvor Friva AS har fått alle tekniske spørsmål klarlagt av kjøper og eventuelt forskudd er innbetalt på Friva AS sin konto.

  5. Dersom utsettelse skjer på grunn av kjøper, forfaller beløpet likevel til betaling regnet fra den dag levering skulle ha funnet sted. Beløpet belastes med 1,2 % rente pr. påbegynt måned.

  6. Eventuell leie av lagerlokale debiteres kjøper.
    

 12. LEVERINGSSTED

  1. Levering skjer til avtalt leveringsadresse.

  2. Kjøper er ansvarlig for at fullastet lastebil kan kjøre fram til lossested, på en forsvarlig måte.

  3. Ventetid og unødig forlengelse av lossetid debiteres kjøper.

  4. Kjøper er ansvarlig for at det er en person på stedet ved levering og evt. hjelp til lossingen.
    

 13. FRAKTOMKOSTNINGER

  1. Hvis annet ikke er avtalt er prisene ab lager.

  2. Dersom Friva AS skal ordne forsendelsen sendes varene ab vår bil.
    

 14. STATIV/EMBALLASJE OMKOSTNINGER

  1. Stativer som ikke returneres til Friva AS innen 14 dager vil bli fakturert og beløpet forfaller til betaling etter samme kredittid som kunden er innrømmet

  2. Stativer returnert etter fristen på 14 dager, vil bli kreditert ved ankomst, etter godkjent retur

  3. Kasser, paller eller annen emballasje som faktureres kunde, vil ikke kunne returneres/krediteres av Friva AS.
    

 15. FRAKTSKADER

  1. Kjøper skal ved levering kontrollere varene for fraktskader og antall før det kvitteres for mottakelse. Er det skader på varene, eller svarer ikke antall kolli til det som står på fraktbrevet, skal dette noteres på fraktbrevet

  2. Kvittering uten anmerking for mottakelse av skadede varer, innebærer at retten til reklamasjon faller bort

  3. Ved skjulte fraktskader skal reklamasjon skje skriftlig umiddelbart eller senest 7 dager etter levering og alltid før montering og eventuell behandling

  4. Dersom Friva er ansvarlig for fraktskader vil produktet enten utbedres, omleveres eller kunden får prisavslag
    

 16. BETALINGSBETINGELSER

  1. Kontant ved henting eller forskudd før utsendelse

  2. Ved større ordre kan Friva AS forlange bankgaranti

  3. Kredittkjøp kan avtales mot at Friva AS innhenter og godkjenner kredittvurdering av kunden

  4. Leverte varer er Friva AS sin eiendom inntil hele fakturabeløpet er innbetalt. Friva AS har salgspant i de leverte varer. Kjøperen skal ikke videreselge eller inkorporere produktet før det er betalt.
    

 17. REKLAMASJON

  1. Dersom det foreligger mangel skal det reklameres skriftlig uten ugrunnet opphold og senest 14 dager etter at mangelen oppdages. Dersom det ikke reklameres i tide tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende

  2. Andre feil enn punktering (dugg mellom glassene), som f.eks. riper inn mot luftrommet, urenheter osv. skal meddeles leverandør uten ugrunnet opphold. Det vil si så snart feilen burde ha vært oppdaget. Reklamasjoner på slike feil som meddeles senere enn en måned etter at glasset eller vinduet er montert, eller huset tatt i bruk, vil ikke bli akseptert

  3. Harpiksgjennomslag og bruning over kvist er ikke reklamasjonsgrunn

  4. Urenheter, skjolder og andre feil skal være godt synlig på minst 3 m avstand, i vanlig dagslys (en ensartet, overskyet himmel uten direkte sollys). Urenheter som er synlige bare en bestemt årstid eller på et bestemt tidspunkt på dagen vil ikke bli akseptert som reklamasjon

  5. Følgende forhold gir ikke grunnlag for reklamasjon:

   1. Utvendig dugg på isolerglass

   2. Skade oppstått fordi monteringen ikke er korrekt utført.

   3. Skade oppstått fordi varene ikke er oppbevart tørt og sikkert.

   4. Skade oppstått på utvendige dører og vinduer fordi de ikke er overflatebehandlet, eller kun overflatebehandlet med fargeløse produkter.

   5. Varer med skade eller feil blir montert eller overflatebehandlet, før besiktigelse og evt. utbedring er utført.

  6. Aksepterte reklamasjoner vil enten bli utbedret, erstattet med nytt produkt eller innrømmet et prisavslag. Erstatningen kan aldri overstige varens pris

  7. Friva AS kan fakturere nødvendige kostnader ved uberettiget reklamasjon.
    

 18. TVISTER
  Tvist etter denne avtale behandles etter norsk rett
   

 19. ANVENDELIGHET
  Vilkårene gjelder i alle kjøp men viker for forbrukerkjøpsloven der motstrid foreligger og der loven er ufravikelig.

bottom of page